Vārda dienas: Daina, Dainida, Dainis
Pirmdiena, 23. oktobris, 2017.
Teksta versija Lielāki burti
Meklēt
Zaņas pagasta pārvalde
Adrese: „Sūbri” , Zaņas pagasts
Saldus novads, LV – 3897
Tālrunis:63846487
Fakss: 63846487
E-pasts:

Mājas lapa:
www.zana.lv

Ziņas
drukāt drukāt
Pārdod īpašumu (09.10.2017.)
Pārdod īpašumu
 
Saldus novada pašvaldība 22.11.2017. plkst. 10.00 Zaņas pagasta pārvaldes telpās, “Sūbri”, Zaņas pag., Saldus nov. pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli uz nomaksu līdz 5 gadiem pašvaldības nekustamo īpašumu:
 
dzīvokļa īpašumu Avotu iela 2-8 (divas istabas),  Kareļos, Zaņas pagastā, Saldus novadā. Sākuma cena - 1500 EUR.
 
Izsoles reģistrācijas maksa 10,00 EUR un nodrošinājuma nauda 10 % apmērā no izsoles objekta sākumcenas, par katru objektu, pretendentiem jāpārskaita Saldus novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvaldes kontā - SEB banka, kods UNLALV2X, konts LV81UNLA0015011130266.
    Pieteikumi iesniedzami Zaņas pagasta pārvaldē līdz 21.11.2017. plkst.16.00. Dzīvokļus var apskatīt, sazinoties pa tālr. 63846504, 29398044 Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Saldus novada domes mājaslapā www.saldus.lv.
Zaņas pagasta pārvalde
 
 
Zumba Zaņā! (06.10.2017.)
(06.10.2017.)
NORAKSTS 
APSTIPRINĀTI
ar Saldus novada pašvaldības
Zaņas pagasta pārvaldes
Izsoles komisijas
2017. gada 05. oktobrī
sēdes protokolu Nr. 4
 
Saldus novada pašvaldības nekustamā īpašuma
Avotu iela 2-8, Kareļi, Zaņas pag., Saldus nov.
IZSOLES NOTEIKUMI
 
1. Objekta apraksts
 
Adrese – Avotu iela 2, dzīvoklis Nr. 8, 2.stāvs, Kareļi, Zaņas pag., Saldus novads.
Kadastra apzīmējums dzīvoklim - 8494 006 0142 001 008.
Nekustamā īpašuma, turpmāk tekstā „Objekts”, sastāvs :
 •  2 istabas, kopējā platība  53,3 m², 2.stāvs;
 •  pie dzīvokļa īpašuma piederošas 533/4843 kopīpašuma domājamām daļām no divām būvēm un zemes gabala.
Nekustamais īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā uz Saldus novada pašvaldības vārda, Zaņas pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 00564787.
Objekta iespējamie izmantošanas varianti:
 • dzīvojamā telpa.
Objekta labiekārtojums:
 • centralizēta aukstā ūdens apgāde, centralizēta kanalizācija, apkure – vietējā krāsns.
2. Izsoles vieta un laiks
1. Izsole notiks 2017. gada 22. novembrim plkst. 10.00 Zaņas pagasta pārvaldes telpās „Sūbri”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV – 3897.
2. Izsoli, pamatojoties uz Saldus novada domes 2017. gada 28. septembrī sēdes lēmumu (protokols Nr.17, 49.§) organizē Saldus novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvaldes izveidota izsoles komisija (turpmāk – Izsoles komisija).

3. Izsoles noteikumi
1. Objekts tiek izsolīts rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli;
2. Objekta izsoles sākumcena jeb nosacītā cena ir EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro un 0 centi);
3. Izsoles kāpuma solis ir EUR 50,00 (piecdesmit euro un 0 centi);
4. Norēķini par Objektu – 100 % euro;
5. Objekts tiek pārdots uz nomaksu līdz 5 (pieciem) gadiem;
6. Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek līdz 2017. gada 21. novembrim plkst. 16.00.
7. Izsoles dalībnieku piedāvājumi iesniedzami līdz 2017. gada 21. novembrim plkst.16.00 slēgtās aploksnēs ar atzīmi “Avotu iela 2”, dzīvoklis Nr. 8, Kareļi, Zaņas pagasts, Saldus novads, izsolei”.
 
Piedāvājumā jānorāda:
7.1. iesniedzēja vārdu un uzvārdu (personas kods) vai nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi,
7.2. norēķinu konta numuru kredītiestādē,
7.3. piedāvājuma iesniegšanas laiku,
7.4. piedāvāto summu,
7.5. jāapliecina piekrišana izsoles noteikumiem.
Piedāvājumi, kas neatbilst šīm prasībām, uzskatāmi par nederīgiem.
8. Reģistrācija un piedāvājumi iesniedzami Saldus novada Zaņas pagasta pārvaldē pie izsoles komisijas sekretāres (Ilgas Gūtmanes), kontakttālrunis 29398044, 63846487.
9. Līdz piedāvājuma iesniegšanai, izsoles pretendentiem jāiemaksā Zaņas pagasta pārvaldes kontā kredītiestādē drošības nauda 10 % apmērā no izsoles sākuma cenas, t.i. EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro 0 centi), un izsoles reģistrācijas maksa ir EUR 10,00 (desmit euro un 0 centi) Ja pretendents nav iemaksājis drošības naudu un izsoles reģistrācijas maksu, pie izsoles netiek pielaists.
10. Piedāvājuma cenai ir jābūt vismaz „izsoles sākumcena” plus viens „izsoles kāpuma solis”, piedāvājot augstāku summu, jāņem vērā izsoles kāpuma soļa lielums.
11. Pircējs veic pirmo iemaksu kā avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no izsolē piedāvātās augstākās summas viena mēneša laikā no izsoles dienas, drošības nauda tiek ieskaitīta avansa maksājumā.
12. Atlikušo pirkuma maksu pircējam jāsamaksā 5 (piecu) gadu laikā no Pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku vai bez hipotēkas noslēgšanas, veicot ikmēneša maksājumus vienādās daļās jeb kā noteikts Pirkuma līgumā.
13. Par atlikušo maksājumu pircējs maksā 6 % (sešus procentus) gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas.
14. Par pirkuma līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumiem pircējs maksā nokavējuma procentus 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru kavējuma dienu.
15. Pircējam ir tiesības atlikušo pirkuma maksu samaksāt pirms noteiktā 5 (piecu) gadu termiņa, iepriekš saskaņojot ar Zaņas pagasta pārvaldi.
16. Pircējam ir tiesības nostiprināt iegūto īpašumu zemesgrāmatā uz sava vārda pēc pirmās iemaksas samaksas un Saldus novada domes lēmuma par Pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku pieņemšanas, ja viņš vienlaikus zemesgrāmatā nostiprina ķīlas tiesības par labu Saldus novada pašvaldībai (Pirkuma līgums uz nomaksu ar hipotēku).
17. Saldus novada pašvaldībai ir tiesība saskaņā ar LR Civillikuma 2047. – 2053. pantu nosacījumiem atkāpties no Pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku, ja pirkuma cena (tai skaitā arī procentu maksājumi), šajā līgumā noteiktajos termiņos (arī starptermiņos) un apmērā nav saņemta, kaut nostiprinājums par Pircēja īpašuma tiesībām ir veikts. Tādā gadījumā Saldus novada pašvaldība pēc savas izvēles var šo tiesību izlietot, vai prasīt no Pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku izpildīšanu.
18. Visus izdevumus pie zvērinātā notāra un zemesgrāmatā sedz Pircējs.
19. Nokavējot pirmās iemaksas noteikto samaksas termiņu, nosolītājs zaudē iesniegto drošības naudu un izsoles komisija pārsolītajam pircējam rakstveidā dara zināmu par pretendenta tiesībām uz Objekta pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu.
 
4. Izsoles dalībnieki
      1. Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc sludinājuma publikācijas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” interneta vietnē www.vestnesis.lv. Papildus sludinājumi tiek ievietoti laikrakstā “Saldus Zeme” un interneta mājas lapā www.saldus.lv.
      2. Par izsoles dalībnieku var kļūt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Komercreģistrā reģistrētas juridiskas personas, Latvijas Republikas pilsoņi, nepilsoņi un personas, kuras saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kuras termiņā iesniegušas rakstisku pieteikumu ar tam pievienojamiem dokumentiem Zaņas pagasta pārvaldē par piedalīšanos nekustamā īpašuma Avotu iela 2, dzīvoklis Nr.8, Kareļi, Zaņas pagasts, Saldus novads rakstiskajā izsolē.
      2. Lai juridiska vai fiziska persona reģistrētos par izsoles dalībnieku, jāiesniedz pieteikums un šādi dokumenti:
Juridiskām personām:
- reģistrācijas apliecības kopija
- statūtu norakstu vai izrakstu par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu
- attiecīgās amatpersonas apliecinājumu par tiesībām piedalīties izsolē un pārstāvēt attiecīgo juridisko personu
- attiecīgās pārvaldes institūcijas lēmums par iespējamo nekustamā īpašuma iegādi
- dokumentu, par to, ka nav nodokļu un citu obligāto maksājumu parādu (derīgs sešus mēnešus)
- apliecinājums par izsoles drošības naudas iemaksu
- apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas samaksu
- saziņas līdzekļi un kredītiestādes rekvizīti
Fiziskām personām:
- pases kopija - 3 lpp. un izziņa par dzīvesvietas deklarēšanu
- personām, kas reģistrējušās VID kā nodokļu maksātāji – reģistrācijas apliecības kopija un dokumentu, par to, ka nav nodokļu un citu obligāto maksājumu parādu (derīgs sešus mēnešus)
- kredītiestādes apliecinājums par izsoles drošības naudas iemaksu
- kredītiestādes apliecinājums par izsoles reģistrācijas maksas samaksu
- saziņas līdzekļi un kredītiestādes rekvizīti

 
 
3. Pirms izsoles tās dalībniekus reģistrē uzskaites žurnālā.
4. Izsoles komisijai nav tiesību iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par izsoles dalībniekiem.
5. Fiziskās un juridiskās personas netiek reģistrētas par izsoles dalībniekiem šādos gadījumos:
5.1. ja vēl nav sācies vai ir jau beidzies izsoles dalībnieku reģistrācijas termiņš;
5.2. ja nav iesniegti šo noteikumu 4.nodaļas 2.punktā minētie dokumenti.
 
5. Izsoles norise
1. Norādītajā rakstiskās izsoles stundā izsoles vadītājs pārbauda, vai reģistrētie izsoles dalībnieki ir ieradušies un iesnieguši piedāvājumus.
2. Pirms izsoles tās dalībnieki komisijas klātbūtnē izdara atzīmi izsoles noteikumos par piekrišanu izsoles noteikumiem, kas tiek fiksēts izsoles protokolā.
3. Izsoles vadītājs dalībnieku klātbūtnē atver slēgtās aploksnēs iesniegtos piedāvājumus un uz tiem parakstās visi izsoles komisijas locekļi. Mutiskie piedāvājumi rakstiskā izsolē ir aizliegti.
4. Pēc aplokšņu atvēršanas izsoles komisijas sekretāre no iesniegtajiem piedāvājumiem sastāda piedāvāto cenu sarakstu, atraida nederīgos piedāvājumus, atzīmējot to izsoles protokolā, un, ja nav nekādu šaubu, paziņo, ka izsole pabeigta, kā arī nosauc visaugstāko cenu un personu, kas to nosolījusi. Par to tiek sastādīts protokols.
5. Ja pēc visu aplokšņu atvēršanas izrādās, ka vairāki izsoles dalībnieki piedāvājuši vienādu augstāko cenu, izsoles vadītājs turpina izsoli, pieņemot rakstiskus piedāvājumus no personām, kuras piedāvājušas vienādu augstāko cenu.
6. Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis visaugstāko cenu ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
7. Izsoles dalībnieks, kurš ir nosolījis Objektu, bet atsakās parakstīties protokolā, tādējādi atsakās no nosolītā Objekta.
8. Izsoles komisija pieņem lēmumu svītrot izsoles dalībnieku, kurš atteicies no nosolītā Objekta, no izsoles dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta iemaksātā reģistrācijas un drošības nauda.
 
6. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma galvenie nosacījumi
1. Pēc izsoles norises protokolu apstiprina Izsoles komisija.
2. Izsoles rezultātus pēc šo noteikumu 3.nodaļas 11.punktā paredzēto maksājumu nokārtošanas apstiprina Saldus novada dome kārtējā sēdē ar lēmumu.
3. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas pie zvērināta notāra ar izsoles uzvarētāju tiek noslēgts Objekta pirkuma līgums vai Objekta pirkuma līgums uz nomaksu ar hipotēku (Objekts vienlaicīgi tiek ieķīlāts par labu Saldus novada pašvaldībai).
 
7. Īpašie noteikumi
1. Izsoles organizētāja un rīkotāja atbildīgās amatpersonas, kā arī citas personas, kuras saskaņā ar amata pienākumiem vai atsevišķu uzdevumu ir klāt Objekta pārdošanā izsolē (tās organizēšanā, rīkošanā), nedrīkst paši būt pircēji, kā arī nedrīkst pirkt citu uzdevumā.
2. Starp izsoles dalībniekiem aizliegta vienošanās, kas varētu ietekmēt izsoles rezultātus un gaitu.
3. Izsoles uzvarētājs no pirkuma līguma noslēgšanas brīža ir atbildīgs par Objekta uzturēšanu kārtībā un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
3.1. Pirkuma līgumā tiek iekļauti nosacījumi:
3.1.1. dzīvokļa īpašniekam (pircējam) jānoslēdz dzīvokļa īpašuma apsaimniekošanas līgums ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
4. Izdevumus par pirkuma līguma noslēgšanu un īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā sedz Pircējs.
5. Pirkuma līguma noslēgšanai nepieciešamo dokumentu (telpu grupas inventarizācijas lieta, citi dokumenti no VZD, u.c.) sagatavošanu ar saviem spēkiem un līdzekļiem veic Pircējs.
6. Ja uz izsoli pieteicies un ieradies tikai viens pretendents un iesniedzis piedāvājumu, izsoles komisija pieņem lēmumu atzīt par izsoles uzvarētāju vienīgo pretendentu vai rīkot jaunu izsoli, mainot izsoles noteikumus vai nemainot tos.
7. Dome kārtējā sēdē izskata šo noteikumu 7. nodaļas 6. punktā minēto lēmuma projektu un pieņem lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu ar vienīgo pretendentu vai atkārtotas izsoles izsludināšanu. Ja tiek pieņemts lēmums par atkārtotu izsoli, tad pretendentam tiek atmaksāta visa samaksātā nauda par Objektu, tai skaitā arī izsoles reģistrācijas maksa.
8. Īpašuma tiesības uz Objektu Pircējam pāriet:
8.1. pēc nosolītās summas samaksas, pirkuma līguma noslēgšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā, vai
8.2. pēc avansa samaksas, Domes lēmuma pieņemšanas par Izsoles rezultātu apstiprināšanu, pircēja noteikšanu un Pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku slēgšanu, Pirkuma līguma uz nomaksu ar hipotēku noslēgšanas un īpašuma tiesību nostiprināšanas Zemesgrāmatā.
8. Pēc Pirkuma līguma noslēgšanas pircējs nekavējoties noslēdz dzīvokļa apsaimniekošanas līgumu ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju.
 
 
8. Nobeiguma noteikumi
1. Objekta apskate notiek iepriekš sazinoties pa kontakttālruni 63846504, Aija Pīrāga.
2. Pretendentiem, kuri izsolē neuzvar, pēc izsoles protokola apstiprināšanas drošības naudu atmaksā atpakaļ 3 (trīs) darba dienu laikā uz pretendenta norādīto bankas kontu.
3. Izsoles noteikumi un pēc interesenta lūguma papildus dokumenti (inventarizācijas lieta, zemes robežu plāna kopija u.c.) tiek izsniegti pēc reģistrācijas maksas samaksas kredītiestādē uz pagasta pārvaldes norēķinu konta un maksājuma dokumenta uzrādīšanas ar nākamo darba dienu pēc izsoles publikācijas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Zaņas pagasta pārvaldē katru darba dienu no plkst. 9.00-12.00 un no plkst. 14.00-16.00 pie izsoles komisijas sekretāres Ilgas Gūtmanes, kontakttālrunis 29398044, 63846487.
4. Sūdzības par izsoles komisijas darbībām iesniedzamas rakstveidā viena mēneša laikā no izsoles datuma Saldus novada domei.
 
9. Izsoles rīkotāja rekvizīti:
 
Adrese:

Nod.maks.reģ.Nr.:
Banka:
Kods:
Konta Nr.:
Saldus novada pašvaldības Zaņas pagasta pārvalde
„Sūbri” , Zaņas pag., LV – 3897
90000052124
AS „SEB banka”
UNLALV2X
LV81UNLA 0015011130266
 
Maksājuma uzdevumā norādīt  – izsole (norādot objekta adresi, drošības nauda/ reģistrācijas maksa).
 
Sagatavoja:
Saldus novada pašvaldības
Zaņas pagasta pārvaldes
Lietvedības speciāliste                                                    I.Gūtmane                                  
 
Pielikumā: 
 • Nekustamā īpašuma  izsoles noteikumi; 
 • Piedāvājumu veidlapa. 
Jauna sezona amatierkolektīviem un radošajiem pulciņiem (21.09.2017.)
Zaņas amatierkolektīvi un radošie pulciņi uzsāk 2017./2018. gada sezonu un aicina jaunus dalībniekus
 
SIEVIEŠU VOKĀLAIS ANSAMBLIS “TIK UN TĀ”
VADĪTĀJA  ELVĪRA LUCE  ( 26209210)

PIRMĀ TIKŠANĀS REIZE AR JAUNAJĀM UN VECAJĀM
DALĪBNIECĒM
3. OKTOBRĪ PLKST. 18:00  Zaņas pamatskolas aktu zālē.

AMATIERTEĀTRIS
VADĪTĀJA  JEĻENA KUĻVINSKA  (26554277)

PIRMĀ TIKŠANĀS REIZE AR JAUNAJIEM UN VECAJIEM DALĪBNIEKIEM
9. OKTOBRĪ PLKST. 18:00  Zaņas pamatskolas aktu zālē.
 
LIETIŠĶĀS  MĀKSLAS PULCIŅŠ
VADĪTĀJA AGRITA RIMKUSS  (26553947)

PIRMĀ TIKŠANĀS REIZE AR JAUNAJIEM UN
VECAJIEM DALĪBNIEKIEM
24. SEPTEMBRĪ PLKST 11:00  Zaņas pamatskolas ēkā,
otrajā stāvā.

BĒRNU UN JAUNIEŠU PULCIŅŠ “PRĀTNIEKS”
VADĪTĀJA LĀSMA RUDOVICA 

PIRMĀ TIKŠANĀS REIZE AR JAUNAJIEM DALĪBNIEKIEM
12. OKTOBRĪ PLKST. 16:00 Zaņas pamatskolas ēkā. 
 

 

 
 
 
 
Aicina pieteikties darbā! (21.09.2017.)
Saldus novada Zaņas pagasta pārvalde
(reģ. nr. 90000052124)
aicina pieteikties darbā uz Komunālās daļas vadītāja amata vietu
 
Prasība kandidātiem:
 • spēja patstāvīgi organizēt, risināt un veikt sava amata pienākumu izpildi gan ikdienā, gan operatīvos darbos,
 • prasme strādāt ar datoru (MS Office programmas, internets),
 • prasme dokumentu sagatavošanā, orientēties normatīvajos aktos, kas nepieciešami tiešo darba pienākumu veikšanai,
 • vismaz B. kategorijas autovadītāja apliecība,
 •  labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • precizitāte un augsta atbildības izjūta,
 • spēja un vēlme strādāt komandā.
Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt personīgi: Zaņas pagasta pārvaldē, - „Sūbri ”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV- 3897, līdz 2017. gada 06. oktobrim plkst. 15.00. 
Kontakttālrunis:  26644732
 
2017./18. GADA STARPPAGASTU SPORTA SPĒĻU “DIENVIDI” (20.09.2017.)

        Ir pienākusi jauna sezona un Zaņas pagasta aktīvākos sportistus aicinām iepazīties ar jauno starppagastu sporta spēļu "Dienvidi" nolikumu, un uzākt komplektēt komandas. Plašāka informācija pieejama pie mūsu sporta darba organizatora Alģimanta Pilecka. Nolikumu skatīt pielikumā. 
Kapusvētki Zaņas pagasta kapsētās (31.07.2017.)
Ekskursija senioriem (24.07.2017.)
"ŪDENSSVĒTKI" Baļķulejas estrādē (07.07.2017.)
Līgo vakars Baļķulejā (13.06.2017.)
Zaņas pagasta iedzīvotāji tiek aicināti uz nodarbību “Veselīga uztura pamatprincipi” (12.06.2017.)
Tiek aicināti uz vasaras svinēšanu Bunkā (25.05.2017.)
Zaņas pagasta pārvalde aicina jauniešus pieteikties vasaras darbā (15.05.2017.)
Nodarbinātības valts aģentūra sadarbībā ar darba devējiem, arī šogad aicina darbā jauniešus, skolēnus vecumā no 15-20 gadiem (ieskaitot). Pasākuma mērķis ir veicināt skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi. 
Jauniešu vasaras darbs tiks realizēts no 1. jūnija - 31. augustam
Kā pieteikties jauniešu vasaras darbam:
 • elektroniski aizpildot pieteikuma anketu Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā www.nva.gov.lv sadaļā - Elektroniskie pakalpojumi;
 • reģistrācijai nepieciešamie dokumenti - personu apliecinošs dokuments (pase vai identifikācijas karte);
 • reģistrējoties skolēnam jāizvēlas tas reģions, kurā viņš vēlas strādāt vasaras brīvlaikā.
Zaņas pagasta pārvalde aicina pieteikties darbā jauniešus, kas sasnieguši 15. g.v.  Reģistrēties jauniešu vasaras darbam var līdz 2017. gada 17. maijam NVO mājas lapā (https://www.nva.gov.lv/jauniesi/). 
Darba devējs nodrošina: 
 • darba algu vismaz valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī – 380.00 euro;
 • darba vadītāja atblstu, kurš vada darbu ne vairāk kā 10 skolēniem;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
 • apmaksātas obligātās veselības pārbaudes (ja tās paredzētas normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm), bet ne vairāk kā 28,46 euro apmērā vienam skolēnam.
Aicina piedalīties Saldus novada gājienā (12.05.2017.)
  Aicinām Zaņas pagasta iedzīvotājus piedalīties Saldus novada svētku gājienā, kurš norisināsies 2017. gada 20. maijā no plkst. 11:00.
  Stāšanās gājienam notiks plkst. 10:30 uz Lielās ielas un Skolas ielas krustojuma virzienā uz Lielās un Skrundas ielas krustojuma, kā arī Saldus pamatskolas sētā. 
   Šogad plānotais Saldus novada svētku gājiena maršruts: pa Lielo ielu līdz Rīgas ielai, pa Rīgas ielu līdz Jelgavas ielai, pa Jelgavas ielu līdz Kuldīgas un Jelgavas ielas krustojumam, līdz O. Kalpaka Laukumam. Gājiens noslēgsies O. Kalpaka laukumā. 
  
Aicina pieteikties darbā! (12.05.2017.)
Saldus novada Zaņas pagasta pārvalde
 reģ. nr. 90000052124
aicina pieteikties darbā uz lietvedības speciālista amatu
 
Prasība kandidātiem:
 • labas komunikācijas prasmes;
 • dažādu dokumentu izstrāde, sagatavošana;
 • precizitāte darbā ar dokumentiem;
 • labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • sadarbība ar citām iestādēm un organizācijām;
 • spēja efektīvi plānot laiku;
 • spēja un vēlme strādāt komandā.
Priekšroka tiks dota:
 •  atbilstošai izglītībai,
 •  darba pieredzei līdzīgā amatā.
Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli, CV, izglītības dokumentu kopijas) iesniegt personīgi: Zaņas pagasta pārvaldē, - „Sūbri ”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV- 3897,  līdz 2017. gada 19.  maijam plkst. 16.00. 
Kontakttālrunis:  29398044, 63846487

 
Aicinām pieteikties darbā! (02.01.2017.)
Saldus novada pašvaldības  Zaņas pagasta pārvalde
aicina pieteikties darbā uz kultūras darba organizatora amatu
 
Prasība kandidātiem:
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • prasme organizēt, plānot,
 • labas datorprasmes,
 •  spēja un vēlme strādāt komandā.
Priekšroka tiks dota:
 •  Izglītībai, 
 • darba pieredzei līdzīgā darba jomā.
Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli, CV,  izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt personīgi: Zaņas pagasta pārvaldē, - „Sūbri”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV- 3897,  līdz 2017. gada 10.  februārim plkst. 16.00.             
Kontakttālrunis:  29398044, 63846487
 
Jaungada balle! (02.01.2017.)
6.janvārī plkst.22.00 Zaņas skolas zālē - Jaunā gada balle!
Ziemassvētku pasākums mazajiem pagasta iedzīvotājiem. (16.12.2016.)
     Pašus mazākos Zaņas pagasta iedzīvotājus, Ziemassvētku vecītis gaidīs un iepriecinās 2016. gada 28. decembrī Zaņas skolas zālē, plkst.11.00.
Ziemassvētku koncerts! (12.12.2016.)
2016. gada 23. decembrī plkst. 19.00 Zaņas skolas zālē koncerts "Citādie Ziemassvētki"!
Pasākums "Tev, mana Latvija". (11.11.2016.)
Iedegsim svecītes! (07.11.2016.)
Aicinām iedegt svecītes par godu Lāčplēša dienai!
Svecīšu vakari Zaņas pagasta kapsētās (23.10.2016.)
Pagasta pulciņi aicina jaunus dalībniekus! (20.09.2016.)
Zaņas pagasta amatierkolektīvi aicina pievienoties jaunus dalībniekus!
Atsākas radošās nodarbības! (20.09.2016.)
Zaņas skolā 2016. gada 25. septembrī plkst. 11.00 atsākas radošās nodarbības. Aicināti visi, kurie'm patīk rokdarbi!
Sporta svētki! (10.08.2016.)
      Saldus novada Zaņas pagastā 2016. gada 20. augustā pie sporta angāra norisināsies ikgadējie sporta svētki!
      Aicināti visi sportotgribētāji un līdzjutēji!
Kapu svētki Zaņas pagasta kapsētās! (15.07.2016.)
Kapu svētki notiks 2016. gada 21. augustā:
        Pirtsgaru kapsētā - plkst.12.00;
        Silaiņu kapsētā - plkst. 13.00;
        Baļķu kapsētā - plkst.14.00;
        Spārņu kapsētā - plkst.15.00.
Ūdenssvētki! (11.07.2016.)
Ūdens... ūdens... ūdens... Ikgadējie Ūdenssvētki norisināsies Baļķulejas estrādē 2016. gada 16. jūlijā. Šajā gadā svētku rīkotāji dalībniekiem piedāvās sen nebijušus un arī jaunus netradicionālos sporta veidus. Laipni gaidīts būs ikviens!
Līgo vakars Baļķulejā (14.06.2016.)
Aicinām kopīgi pavadīt Līgo vakaru brīvdabas estrādē "Baļķuleja". Vakara gaitā - koncerts, dejas un loterija.
Ekskursija pagasta senioriem! (09.06.2016.)
Cienījamie pensionāri! Šā gada 17.jūnijā brauksim ekskursijā.
Izbraukšana plkst. 8.00.
Apskates vietas:
  1. Peoniju dārzs “ Ziedoņi” Pelčos.
  2. Ēdoles pils.
  3. Ekskursija pa Alsungu gida pavadībā.
  4. Murkšķu ferma “Jaunstuči” Alsungas novada  Reģos.
  5. Pikniks pie jūras Jūrkalnē.
Ieejas maksa vienai personai:
 1. Peoniju dārzā 1,00 euro.
 2. Ēdoles pilī 4.00 euro +gida pakalpojumi 15 euro (grupai).
 3. Alsungā: 70 eurocenti + gida pakalpojumi 10 euro (grupai).
 4. Murkšķu fermā “ Jaunstuči” 2 euro + ziedojums zvēru barībai (1 euro no grupas).
Pieteikties Silvai līdz 16. jūnijam plkst. 17.00. Tel.: 26169823.

 
Aicinājums! (26.01.2016.)
"Rukmāru kauss - 2016.!" 2. posms. (18.01.2016.)
2016. gada 24. janvārī norisināsies "Rukmāru kauss - 2016!" 2. posms.
Rukmāru kauss - 2016! (04.01.2016.)
2016. gada 10. janvārī norisināsies"Rukmāru kauss 2016".
Sporta svētki "Vasara - 2015". (06.08.2015.)
     2015. gada 15. augustā pie Zaņas pagasta sporta angāra norisināsies ikgadējie sporta svētki. Tiek aicināti visi aktīvā dzīvesveida piekritēji.
     Svētku sākums, plkst. 10.00.
Ekskursija Zaņas pagasta pensionāriem! (22.07.2015.)
Cienījamie Zaņas pagasta seniori!
    
23.jūlijā brauksim ekskursijā uz Ventspili.
Izbraukšana plkst. 8.00.
11.00 -13.00 ekskursija pa Ventspili gida pavadībā (aptuveni 2 euro no personas). Pēc tam:  Izbraukums ar kuģīti (60    centi no personas), brauciens ar mazbānīti (1,10 euro no perssonas), pastaiga pa Reņķa dārzu u.c.  vietām (pēc vēlēšanās).
Pieteikties Silvai. Tel.: 26169823.
Aicinām darbā autovadītāju! (10.07.2015.)
Saldus novada Zaņas pagasta pārvalde
 reģ. nr. 90000052124
aicina pieteikties darbā uz autobusa vadītāja amatu
 
Prasība kandidātiem:
·         D. kategorijas autovadītāja apliecība
·          95.  kods un vadītāja karte
·          labas komunikācijas un sadarbības prasmes.
 
Priekšroka tiks dota:
·         pieredze pasažieru pārvadājumos. 


 Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli, CV,  autovadītāja dokumentu kopijas) iesniegt personīgi: Zaņas pagasta pārvaldē, - „Sūbri ”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV- 3897,  līdz 2015. gada 10.  augustam plkst. 16.00. 
Kontakttālrunis:  29398044, 63846487.
Ūdenssvētki Zaņas pagasta "Baļķulejā"! (10.07.2015.)
2015 gada 18. jūlijā Zaņas pagasta brīvdabas estrādes teritorijā norisināsies kārtējie "Ūdenssvētki"! 
Jau plkst. 7.00 pie Zaņas dzirnavu dīķa aicināti pulcēties makšķernieki, bet mazus un lielus netradicionālo sporta spēļu cienītājus gaidīsim no plkst. 14.00 "Baļķulejas estrādē".
Kapu svētki Zaņas pagasta kapsētās! (09.07.2015.)
Aicinājums uz "Ceriņu tango". (12.05.2015.)
Kā jau katru gadu, kad ceriņi zied viskrāšņāk, Dobeles ceriņu dārzā 23.maijā plkst. 16.00 notiks koncerts.
Raimonda Paula, Oskara Stroka, Alfrēda Vintera, Astora Picollas tango mūziku izpildīs:
 
solisti: Ilona Bagele, Karina Tatarinova, Andris Daņiļenko, kā arī Inita Āboliņa (akordeons), Svetlana Okuņa (vijole), Inga Sunepa (čells), Gidons Grīnbergs (vijole), Viktors Lisčenko (kontrabass), Ilze Ozoliņa (koncertmeistare), Jurijs Kaspers (koncertmeistars).
 
Biļešu cenas: Pieaugušajiem darbspējas vecumā: 6 euro;                 pensionāriem 3 euro; skolēniem: 2 euro.
Ceriņu dārzā visas dienas garumā savus labumus piedāvās Dobeles novada  mājražotāji.
Uz koncertu varēs nokļūt ar pagasta autobusu, ja būs pietiekošs braucēju skaits. Braukšanas maksa ap 6,00 euro. Izbraukšana 11.30.
                   Pieteikties līdz 22.maijam. Irmai: tel.:28351670 , Silvai: tel.:26169823
Sakopsim savu apkārtni! (20.04.2015.)
Zaņas pagasta iedzīvotāji!
 
     Kā katru gadu, tā arī šogad atbalstīsim Lielās talkas ideju un sakopsim savas dzīvojamās platības apkārtni !
     Ja ir nepieciešami atkritumu maisi, aicinām vērsties Zaņas pagasta pārvaldē. Savāktos atkritumus lūdzam nogādāt pie sporta angāra atkritumu konteinera, ja kādam būs nepieciešama palīdzība maisus tur nogādāt, zvanīt līdz 25.04.2015 plkst. 12.00. tel.nr. 26644732.
Slēgta satiksme uz tilta! (09.03.2015.)
Uz pagasta autoceļa "Zaņassirsniņas - Sūbri", "Celiņi - Duburi - Jēči" sakarā ar tilta remontu  tiks slēgta satiksme pār tiltu ("Pavāru" tilts) laika posmā no 10.03.2015. līdz11.03.2015.
Ziemas kausa "Rukmāri - 2015" 4. posms. (20.02.2015.)
2015. gada 21. februārī notiks Ziemas kausa "Rukmāri - 2015" 4. posms. Reģistrēšanās no plkst. 8.30.
Zaņā notiek republikas mēroga autosacensības. (17.02.2015.)
    Pagājušo sestdien, 14.februārī, Zaņas pagastā norisinājās vēl nebijušas, Republikas mēroga, sacensības ''Rukmāru'' ziemas trasē, kuras rīkoja Kuldīgas Tehniskais sporta klubs. Sacensībās ar labiem panākumiem piedalījās arī Zaņas autobraucēji: Ivo Līcis, kurš ierindojās 5.vietā radžu klasē un 7. vietu priekšpiedziņas klasē, Sergejs Vereteļņiks, kurš radžu klasē ierindojās 4. vietā un priekšpiedziņas klasē 6. vietā, kā arī Jānis Joksts, kurš ieguva 8. vietu priekšpiedziņas klasē. Modrim Žentiņam izdevās izcīnīt uzvaru priekšpiedziņas klasē un radžu klasē otro vietu. Dāmu klasē pārliecinoši uzvaru izcīnīja Nelda un Signe Žentiņas ieņemot attiecīgi 1. un 2. vietu.
   Vairāk info www.motorsport.lv un Kurzemes radio šo trešdien 17:00 raidījumā "Autolaiks"!
Ziemas kausa "Rukmāri - 2015" 3. posms. (06.02.2015.)
2015. gada 8. februārī notiks Ziemas kausa "Rukmāri 2015" 3. posms. Reģistrēšanās no plkst. 8.30 līdz 10.00.
Ziemas kausa "Rukmāri - 2015" 2. posms. (22.01.2015.)
2015. gada 25. janvārī notiks Ziemas kausa "Rukmāri 2015" 2. posms. Strarts plkst.10.30.
Aicinām darbā! (16.01.2015.)
Zaņas pagasta pārvalde, aicina darbā saimniecības daļas vadītāju!
Prasība kandidātiem:
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • prasme plānot, risināt saimnieciskus jautājumus,
 • datorprasmes,
 • vismaz B. kategorijas autovadītāja apliecība un savs transports,
 •  spēja un vēlme strādāt komandā.
Priekšroka tiks dota:
 •  izglītībai  tehniskā jomā,
 • darba pieredzei līdzīgā darba jomā.
   
 Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt personīgi: Zaņas pagasta pārvaldē, - „Sūbri ”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV- 3897, līdz 2015. gada 30. janvārim plkst.12.00. 
Kontakttālrunis:  26644732
Sacensību "Rukmāru kauss - 2015" 1. posms aizvadīts! (15.01.2015.)
Sveiciens visiem auto-moto sporta faniem!
11. janvārī, neskatoties uz laika apstākļiem, kuri nebija no tiem labākajiem, tika aizvadīts "Rukmāru kauss 2015" 1. posms!
Paldies visiem sportistiem, kuri atbalstīja pasākumu ar savu dalību!

Fotomirkļus no sacensībām iespējams skatīt šeit https://plus.google.com/photos/111119423768783749048/albums/6103108988781987009
Sveiciens visiem ziemas motoru sporta cienītājiem! (25.12.2014.)
   Paldies visiem, kas atbalstīja un piedalījās biedrības "Virāža - Z" rīkotajā pasākumā, kas notika 30. novembrī. Ir tapis šīs sezonas nolikums (kurš ir pieejams zana.lv) un arī ir noteikti sacensību datumi, protams, tie var nedaudz mainīties. Tātad gatavojamies un tiekamies 2015. gada 4. janvārī "Rukmāru ziemas kauss 2015" pirmajā posmā, jaunizveidotajā trasē!
Pasākums senioriem! (04.12.2014.)
    Mīļi gaidīti visi pagasta seniori uz tikšanos Zaņas skolā 2014. gada 12. decembrī plkst. 13.00.
Sezonas atklāšanas gonka! (21.11.2014.)
2014. gada 30. novembrī notiks sezonas atklāšanas gonka "Rukmāri - 2015". Reģistrācija no plkst. 8.30, starts plkst. 11.00.
Aicinājums uz talku! (21.11.2014.)
    Šo sestdien, 22. novembrī biedrība "Virāža - Z" rīko trases labiekārtošanas talku, kurā tiks uzstādīta trases māja! Fotogalerija
Aicināti visi interesenti un talkot gribētāji!
Turpinam adīt! (07.11.2014.)
     Svētdien, 9. novembrī, plkst. 11.00 mācīsimies adīt dubultus cimdus. Kā jau ierasts, tas notiks Agritas Rimkus vadībā un kā ierasts līdzi jāņem, dzija, adatas, 1 EUR un darbotiesprieks.
Nu dulla, kas dulla! (07.11.2014.)
     Amatierteātra kolektīvs "Oga" ir iestudējis jaunu izrādi - "Nu dulla, kas dulla!" Pirmizrāde jau šosestdien 8.novembrī plkst.14:00 Ezeres kultūras namā.
Mācīsimies nūjot! (05.11.2014.)
Acinām visus, kuri vēlas pavadīt laiku svaigā gaisā, 6. un 13. novembrī pie Dienas centra zinoša instruktora vadībā mācīties nūjošanas tehniku. Nūjas būs pieejamas!
Izsole! (27.10.2014.)
Saldus novada pašvaldība 2014.gada 5.decembrī Zaņas pagasta pārvaldes telpās, "Sūbri", Zaņas pagasts, Saldus novads, pārdod rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu.
Sveiciens visiem ziemas motoru sporta cienītājiem! (27.10.2014.)
     Lieliem soļiem tuvojas ziema un jācer,ka tā atnesīs sniegu un salu, kas būtu laba ziņa ziemas auto-moto braukšanas entuziastiem un atbalstītājiem. Ilgs laiks ir pagājis, kopš motoru rūcēšanas „Rukmāru” ziemas trasē, taču biedrības „Virāža - Z” aizkulisēs darbs nav apstājies un šis tas ir izdarīts:
Adīsim siltas zeķes! (24.10.2014.)
     Vai protat adīt zeķes ar divām adatām? To varēs iemācīties 25. oktobrī plkst.11.00 skolas ēkas nodarbību telpā Agritas Rimkus vadītajā nodarbībā. Līdzi ņemam dziju, 1,00 EUR un kopādarbošanās prieku!
Atsākas nodarbības čaklajiem rokdarbniekiem. (14.10.2014.)
     Kad cītīgi koptā un audzētā raža ir novākta, garajos rudens vakaros ir īstais laiks darināt skaistas lietas sev un citiem. Tāpēc aicinām visus, kam patīk adīt, 18. oktobrī plkst. 11.00 pulcēties skolas ēkas nodarbību telpā un Agritas Rimkus vadībā mācīties adīt siltas un skaistas plecu šalles.
    Līdzi jāņem 1,00 EUR, 2 dažādas krāsas, bet viena biezuma dzijas ficītes un adāmadatas ar žilkas savienojumu.
     Sīkāka infomācija - Ilma, tel. 25621005
Oktobrī - Zaņā zumbas nodarbības! (10.10.2014.)
Aicinām ikvienu, kurš grib aktīvi pavadīt laiku un uzlabot ne tikai veselību, bet arī garastāvokli uz Zumbas nodarbībām, kuras notiks sestdienās plkst. 15.00.
Sporta spēles "Vasara - 2014"! (31.07.2014.)
Ikgadējie Zaņas pagasta sporta svētki notiks 2014. gada 16. augustā plkst. 10.00 pie Zaņas sporta angāra.
Neformālā jauniešu grupa "Vivala" aicina uz tikšanos! (22.07.2014.)
     Neformālā jauniešu grupa ''Vivala Zaņa'' rīko pasākumu dažādu vecumu bērniem un jauniešiem, kā arī cilvēkiem, kas sirdī ir vēl jauni. Ja Tev patīk galda spēles vai patīk aktīvi izksutēties izmantojot jaunākās tehnoloģijas, tad šeit esi gaidīts tieši Tu. 
P.S. Būs arī uzkodas.
     Pasākumu organizē Zaņas pagasta neformālā jauniešu grupa ''Vivala Zaņa'' 
Pasākums notiek Saldus jauniešu domes ''Es un mēs'' realizētā projekta ''Jauniešiem Saldus novadā'' (finansē Saldus novada pašvaldība, līdzfinansē CEMEX iespēju fonds) atbalstu.
Zaņas pagastam - 60! (21.07.2014.)
     Šogad aprit 60 gadi, kopš izveidots Zaņas pagasts. Tāpēc aicinām uz tikšanos 9.augustā Zaņas sporta angārā visus bijušos un esošos zaņeniekus, lai dalītos kopīgās atmiņās pie līdzpaņemtiem “groziņiem”.
              plkst. 16.00 - reģistrācija;
              plkst. 18.00 - Viktora Zemgala koncerts;
              plkst. 22.00 - balle, kopā ar grupu "Blice".
Dalības maksa 5,00 EUR.
Vēlams iepriekš pieteikties - m.t. 29398044, tālr.63846487.
                                                                                                Zaņas pagasta pārvalde
Zaņā atkal godinās Ūdeni! (11.07.2014.)
      2014. gada 19. jūlijā Zaņas pagastā notiks tradicionālie Ūdenssvētki! Jau no plkst. 7.00 sacentīsies lieli un mazi makšķernieki, dienas gaitā norisināsies netradicionālās sporta spēles un aktivitātes bērniem, bet vakarpusē būs apbalvošana un balle kopā ar grupu "Blice".
     Pasākuma laikā darbosies bufete.
Vides izpētes nometne projekta „Apzinām vides dažādību Saldus novada 4 pagastos” (04.07.2014.)
Plānota vides izpētes nometne projekta „Apzinām vides dažādību Saldus novada 4 pagastos” Nr.1-08/22/2014 ietvaros

Biedrība „N-tais elements”, īsteno  Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas atbalstīto  projektu „Apzinām vides dažādību Saldus novada 4 pagastos” īstenošanu.
Projekta mērķis: Veicināt Saldus novada bērnu un jauniešu vides izglītību un audzināšanu ar interaktīvu un problēmorientētu nodarbību palīdzību 4 dienu nometnē.
Projekta ietvaros no 2014.gada 12.-15.augustam tiks organizēta 4 dienu diennakts nometne 32 bērniem,  Zaņas Sabiedriskajā centrā, Zaņā, Zaņas pagastā, Saldus novadā.
Nometnes mērķauditorija: 10-15 gadus veci bērni no Saldus novada Jaunauces, Zaņas, Šķēdes un Novadnieku pagastiem, 8 bērni no katra pagasta, kopā 32 bērni.
Plānota dalības maksa 15 EUR apmērā.
Nometnes  programma apskatāma šeit: Nometnes programma
 
 
Informāciju sagatavoja:
Eva Jēkobsone, tālr.: 20267729
Paziņojums pensionāriem! (01.07.2014.)
     Ceturtdien, 3.jūlijā, plkst. 15.00 Dienas centrā notiks pensionāru sapulce.
Dienas kārtībā: 1. Aptaujas rezultāti
                            2. Par pensionāru pasākumu Pampāļos, 12.jūlijā.
Silva
Līgo vakars Baļķulejā! (16.06.2014.)
     Aicinām lielus un mazus līgotājus, gada īsāko nakti sagaidīt un pavadīt kopā Baļķulejā! Arī šogad norisināsies Līgo loterija, kur laimīgākās biļetes īpašnieks tiks pie dāvanas 25,00 EUR vērtībā. Koncerta daļā visus priecēs amatierteātra kolektīvs "Oga", bet līdz pat pirmo gaiļu dziesmām būs iespēja dejot un priecāties grupas "Blice" dziesmu pavadījumā.
     Un tas viss - bez maksas (izņemot loteriju)! Atliek vien sarūpēt groziņus, paņemt līdzi radus, draugus un labu omu!
Ekskursija senioriem! (03.06.2014.)
Cienījamie Zaņas pagasta pensionāri!
 
11.jūnijā brauksim ekskursijā pa Iecavas un Vecumnieku novadu.

Ekskursijas maršruts:
Putnu un mazo dzīvnieku dārzs „Dobuļi;
Strūbergu ģimenes daiļdārzs;
Ausekļu dzirnavas ar seno darbarīku izstādi;
Skaistkalnes katoļu baznīca (Latvijā nozīmīguma ziņā otrā aiz Aglonas);
Skaistkalnes karsta kritenes.
Izbraukšana plkst. 7.30.
                            Pieteikties līdz 10.jūnijam Silvai - Tel. 26169823
Kino diena! (30.05.2014.)
Aicinām lielus un mazus pagasta iedzīvotājus 30. maijā Zaņas skolā apmeklēt  Kīno dienu!
Plkst. 18.00 - animācijas filma Džastins un drošsirdīgie bruņinieki;
Plkst. 20.00 - mākslas filma Džimlai Rūdi Rallallā.
Aicinām darbā! (29.04.2014.)
      Zaņas pagasta pārvalde aicina darbā sporta darba organizatoru!
Pieteikuma dokumentus (pieteikuma vēstuli, CV, izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt personīgi Zaņas pagasta pārvaldē - „Sūbri ”, Zaņas pagasts, Saldus novads, LV-3897 līdz 06.06.2014.
      Sīkāka informācija pa telefonu 26644732.
Pavasara Disko ballīte. (24.04.2014.)
Zaņas skolas zālē 26. aprīlī plkst.22.00 notiks Pavasara disko ballīte!
Raibu raibās Lieldieniņas! (16.04.2014.)
     Šogad kopīgi Lieldienas svinēsim pie sporta angāra 20. aprīlī plkst. 11.00. Būs iespēja skatīties bērnu teātra meistarklašu skeču "Kā zaķis olas dēj!", piedalīties Lieldienu ticējumu un mīklu maratonā, olu ripināšanā un radošajās darbnīcās.
     Līdzi ņemt - draugu, labu omu un OLU.
Novuss Zaņā attīstās! (15.04.2014.)
   Trešais gads, kad Zaņā notiek pavasara novusa turnīrs, kurā piedalās pagasta iedzīvotāji.
    Šogad turnīrā piedalījās 16 dalībnieki, kas arī gatavojās starppagastu spēļu ‘’Dienvidi’’ novusa sacensībām. Novuss jau daudz gadus Zaņā ieņem ļoti svarīgu vietu sportā, tāpēc šī sporta veida attīstība pie mums nav nekas jauns.  Diemžēl, dalībnieku skaits šogad bija nedaudz mazāks, kā citus gadus, bet ir augusi spēlētāju profesionalitāte. Pagasta turnīrs norisinājās 1 mēnesi, un spēlējām līdz 3 uzvarētiem setiem. Par pirmo vietu jau ierasti cīnījās Egils Ernšteins, kas ir mūsu aktīvākais novusa spēlētājs un sporta darba organizators Sandis Gedominskis, kuru Egils arī ir ‘’ierāvis’’ šajā sporta veidā. Lūk, rezultāti:
 1. Egils Ernšteins
 2. Sandis Gedominskis
 3. Uģis Juknevičs
   Sporta angārā vakaros ne tikai spēlēja novusu, bet mācījās dažādus sitienus no publicētajiem video interneta resursos. Pēc Zaņas turnīra 8 tā dalībnieki devās piedalīties arī Pampāļu pagasta organizētajās sacensībās.
Sporta darba organizators - Sandis Gedominskis
Aicinām piedalīties izstādē "Ražots Saldū"! (21.03.2014.)
Izstāde "Ražots Saldū" notik 4. un 5. aprīlī. Iespēja piedalīties ar saviem ražojumiem ir ikvienam.
Atmiņu sāpēs, galvas mēs liecam... (19.03.2014.)
25.03.2014. plkst.11.00 pie pagasta pārvaldes administratīvās ēkas notks komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts piemiņas brīdis.
Starppagastu spēles ‘’Dienvidi 2014’’ (19.03.2014.)
     Šogad jau 11. reizi notika starppagastu spēles ‘’Dienvidi’’, kur pirmo reizi to pastāvēšanas vēsturē piedalījās arī Pampāļu pagasts. Par kausu cīnījās 15 ieskaitēs gan vīrieši , gan sievietes dažādos sporta veidos.
     Zaņas komanda šogad ierindojās 4. vietā, bet bijām priecīgi, ka varējām piedalīties visos sporta veidos un iegūt ieskaites, jo demogrāfiskā situācija ir tāda, kāda ir. Kā jau katru gadu mums bija savi spēcīgie sporta veidi – šaušana un novuss, kaut tie ir arī individuālie, bet mums ir ļoti apzinīgi sportisti, kas šīm sacensībām gatavojas katru gadu. Liels prieks arī par tiem mūsu pagasta iedzīvotājiem, kas mēroja garo ceļu no savām uzturēšanās vietām citos novados vai pagastos. Vairāki dalībnieki brauca no Rīgas, Ventspils, Saldus un Liepājas, lai pārstāvētu Zaņas pagastu šajās novadam nozīmīgajās sporta spēlēs. Bija sporta veidi, kur pietrūka sportiskās veiksmes kā futbols un florbols.
       Pēc statistikas mūsu pagasts vēl jau projām ir viens no līderiem dalībnieku skaita ziņā, šogad tikai par 1 dalībnieku vairāk bija Nīgrandes pagastam – 148. Arī individuāli mums bija liela pārstāvniecība – 69 dalībnieki, no kuriem 4 daļa bija sievietes.
       Lielu paldies saku visiem, kas pārstāvēja mūsu pagastu tradicionālajās sporta spēlēs un ceru uz turpmāku sadarbību.
                                         Sporta darba organizators - S.Gedominskis
Turpinās filcēšanas nodarbības! (25.02.2014.)
     Zaņas skolas telpās 2. martā plkst.11.00  turpināsies filcēšanas nodarbības. Šoreiz slapjā filcēšanas tehnikā veidosim čības, bet tie, kuri vēlēsies, sausā filcēšanas tehnikā mācīsies veidot nelielus dzīvnieciņus.
Aicinām uz novusa turnīru! (24.02.2014.)
Zaņas pagasta sporta angārā no 17. februāra līdz 13. martam norisināsies novusa turnīrs vīriešiem un sievietēm.
                               Sīkāka informācija pie Sanda, 26583401.
Pasākums - februārī! (10.02.2014.)
      2014. gada 15. februārī plkst.19.00 Zaņas skolas zālē mūs priecēs ansamblis "Tik un tā" un Jaunlutriņu pašdarbības teātris ar Aspazijas pasaku komēdiju "Velna nauda". Ieejas maksa 1,00 EUR, pirmsskolas vecuma bērniem ieeja bez maksas.
      Plkst. 22.00 sāksies ballīte, kopā ar Mārtiņu un Egilu no Aizputes. Ieejas maksa ballē - 2,50 EUR.
      Kursēs transports plkst. 18.30 - Slaiņi - Franči - Kareļi - Skola - Zaņas muiža - Skola.
                                     Sīkāka informācija pa tel. 26535008, Ilma.
Teātra meistarklases bērniem. (31.01.2014.)
Zaņas pagasta dienas centrā no 2014. gada 31. janvāra sāksies teātra meistarklases bērniem!
Aicinām uz filcēšanas nodarbību! (30.01.2014.)
2014. gada 8. februārī plkst.11.00 Zaņas skolas 2. stāva nodarbību telpā notiks filcēšanas nodarbība, kuras laikā novadā zināmā rokdarbniece Agrita Rimkus mācīs veidot ziedus, slapjajā filcēšanas tehnikā. Maksa par nodarbību 2,00 EUR (nodarbību vadītājai).
Ziemas gonku "Rukmāri 2014" rezultāti. (28.01.2014.)
Ziemas gonkas "Rukmāri" 1. posms aizvadīts!
     Paldies visiem, kas ieradās un atbalstīja mūs. Posms aizvadīts ar kuplu dalībnieku skaitu, neskatoties uz to, ka ārā liels aukstums. Protams, saskārāmies arī ar nelielām nepilnībām - laika ņemšanu, nelūgtajiem viesiem - policiju un sniega trūkumu, bet turpmāk daļu no šīm nepilnībām centīsimies labot!
     Sekojam informācijai un tiekamies jau nākošajā posmā 2. februārī!
Realizēts projekts "Vides izglītības kabinets bērniem". (24.01.2014.)
     Biedrība „Gaismas pusē” realizējusi  CEMEX Iespēju fonda atbalstīto projektu „Vides izglītības kabinets bērniem”. Projekta mērķis ir iekārtot Zaņas skolā Vides izglītības kabinetu bērniem, tādējādi veicinot izglītības iespējas vides jomā Zaņas pirmsskolas grupas audzēkņiem un Zaņas skolā organizēto bērnu un jauniešu nometņu dalībniekiem.   
     Vides izglītības kabineta vajadzībām par fonda līdzekļiem biedrība iegādājās bērniem piemērotus galdus un krēslus nodarbībām kabinetā, eksperimentālās un pētnieciskās ierīces. Pirmsskolas vecuma bērniem sakarības dabā palīdzēs izprast situāciju spēles un konstruktori, krāsaini loto.
     No septembra līdz janvārim Zaņas skolas pirmsskolas izglītības iestādē notika vides mācības nodarbības. Nodarbību laikā bērni pētīja dabas norises, modelēja dabas situācijas, mācījās saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi.
     Projekta „Vides izglītības kabinets bērniem”noslēguma prezentācijas pasākums notiks Zaņas skolas telpās 30. janvārī, plkst. 15.00. Gaidīsim ikvienu interesentu!
Auto-moto sacensības "Rukmāri 2014"! (21.01.2014.)
Svētdien - 2014. gada 26. janvārī Rukmāru ziemas trasē norisināsies auto-moto sacensību "Rukmāri 2014" 1. posms.
Uzmanību, dzīvokļu īrniekiem! (17.01.2014.)
     Pamatojoties uz likumu „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, „Dzīvojamo māju pārvaldīšanu likumu”, „Dzīvokļa īpašuma likumu” un saistītajiem normatīvajiem aktiem ir jāsakārto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana. Sakarā ar to, 2014. gada 27. janvārī, plkst. 17.00 Zaņas skolas zālē notiks pašvaldības dzīvojamo māju īrnieku kopsapulce, kur par pašvaldības dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem informēs SIA „Saldus namu pārvaldes” valdes priekšsēdētājs Kristaps Osis.
Gada ieskaņas pasākums senioriem! (17.01.2014.)
2014. gada 31. janvārī plkst.14.30 Zaņas skolas zālē notiks Zaņas pagasta pensijas vecuma iedzīvotāju gada ieskaņas pasākums.
Ziemassvētku karnevāls! (14.12.2013.)
2013. gada 21. decembrī plkst 20.00 Zaņas sporta angārā notiks Ziemassvētku karnevāls. Pasākuma laikā norisināsies Ziemassvētku loterija, bet vēlāk - plkst. 22.00 balle - karnevāls.
Dziesmu festivāls ‘’Dziesmu kari Zaņā’’ aizvadīts! (15.11.2013.)
Ir noticis pirmais dziesmu festivāls ‘’Dziesmu kari Zaņā’’.
Doma, ka mūsu pagastā vajadzētu svētkus arī Dziesmai virmoja jau sen,
tāpēc gandarījums, ka pateicoties biedrības KIT projektu fondam bija iespēja šo ideju īstenot. 
 
Lāčplēša dienā - iedegsim svecītes! (08.11.2013.)
Godinot brīvības cīņās kritušos, aicinām 11. novembrī plkst. 16.00,
iedegt svecītes māju logos un pie Zaņas skolas veidot gaismas ceļu.
Koncerts "Tev, mana Latvija!" (08.11.2013.)
     2013. gada 15. novembrī plkst. 20.00 Zaņas skolā notiks koncerts "Tev, mana Latvija!", kurā uzstāsies Nīgrandes mūzikas
skolas audzēkņi un pedagogi, un sieviešu vokālais ansamblis "Tik un tā".
     Plkst. 22.00 - dejas. Ieejas maksa Ls 1,50.
Svecišu vakari Zaņas pagasta kapsētās! (25.10.2013.)
Svecīšu vakari Zaņas pagasta kapsētās, kopā ar Pampāļu folkloras kopu notiks 2013. gada 3. novembrī:
      Pirtsgaros - plkst 12.00
      Silaiņos - plkst. 12.40
      Baļķos - plkst. 13.20
      Spārņos - plkst. 14.00.